REGULAMIN ZIELONAKROWA.COM.PL

    I. Definicje.

Zawarte w niniejszym Regulaminie terminy mają podane poniżej znaczenia.

1. zielonakrowa.com.pl – nazwa serwisu

2. Zielona Krowa, Sprzedawca – Spółka Cywilna Super Zupa KAROL UMIŃSKI ANDRZEJ STOPKA z siedzibą przy ul. Traugutta 1 80-221 Gdańsk o numerze NIP 9571154528

3. Regulamin – niniejszy Regulamin zielonakrowa.com.pl

4. Usługa, Dieta – usługa przygotowania i dostawy posiłków zgodnie z wyborem Klienta
w ramach cateringu, realizowana przez Sprzedawcę na warunkach określonych
w Regulaminie 

5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą     

  II. Postanowienia ogólne,

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usługi oferowanej przez Sprzedawcę

2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest Super Zupa KAROL UMIŃSKI ANDRZEJ STOPKA określony jako Sprzedawca

3. Sprzedawca świadczy Usługi na rzecz Klienta na warunkach określonych w Regulaminie

4. Podanie przez Klienta w celu złożenia zamówienia danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego                           

III. Warunki korzystania z serwisu zielonakrowa.com.pl

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Usługi jest Sprzedawca. 
 3. Do korzystania z serwisu należy:
 • mieć dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z połączeniem z siecią Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową,
 • posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

IV. Usługi.

 1. Sprzedawca oferuje cztery rodzaje diet:
  • Zdrowa Krowa – dieta zbilansowana,
  • Szybka Krowa – dieta niskowęglowodanowa,
  • Wege Krowa – dieta wegetariańska
  • Keto krowa – dieta ketogeniczna,
  • Zdrowy byk – dieta wyosokobiałkowa.
  • Dieta indywidualna
 2. Każdy rodzaj diety jest dostępny w dwóch wariantach czasowych:
  • 5 dni (poniedziałek – piątek),
  • 7 dni (poniedziałek – niedziela),
  • 20 dni (poniedziałek – piątek),
  • 28 dni (poniedziałek – niedziela),
 1. Klient wybiera kaloryczność Diety spośród poniższych wariantów:
  • 1200 kcal,
  • 1500 kcal,
  • 1800 kcal,
  • 2000 kcal,
  • 2200 kcal
  • 2800 kcal
  • 3500 kcal

4. W serwisie podany jest cennik opcji Zdrowa Krowa (dieta zbilansowana), Szybka Krowa (dieta niskowęglowodanowa),  Keto Ktowa (dieta ketogeniczna), oraz Zdrowy Byk (dieta wysokobiałkowa)   

V. Zakup Diety.

1. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju Diety, okresu, w jakim Usługa będzie świadczona oraz terminu dostawy.

2. Gwarancją świadczenia Usługi jest potwierdzenie telefoniczne oraz wniesienie opłaty za wybrany wariant Diety.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przelewem bankowym na rachunek numer 64 1240 1268 1111 0011 2353 6306 Spółka Cywilna Super Zupa KAROL UMIŃSKI ANDRZEJ STOPKA z siedzibą przy ul. Traugutta 1 80-221 Gdańsk o numerze NIP 9571154528, lub poprzez system płatności internetowej dostępny na stronie internetowej.

4. W przypadku ustalenia zmiany z minimum trzydniowym wyprzedzeniem Klient może skorzystać ze wpłaconych środków w innym okresie.

VI. Realizacja Usługi.

1. Sprzedawca świadczy usługi na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni, Borkowa, Kowal.

2. Na terenie podanych wyżej miast dostawa Diety jest bezpłatna.

3. Realizacja Usługi rozpoczyna się trzy dni robocze po zaksięgowaniu całkowitej zapłaty za Usługę. Za dzień płatności uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy. 

4. Zmiany w Diecie Klient zobowiązany jest zgłaszać z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. 

5. Usługi Sprzedawcy cechuje ograniczona liczba miejsc. Sprzedawca nie zobowiązuje się do zapewnienia Usługi każdemu potencjalnemu Klientowi. 

6. Dostawy Usługi odbywają się od niedzieli do piątku w godzinach nocnych (najpóźniej do godziny 6.00).

7. Dieta na sobotę i niedzielę jest dostarczana w piątek. 

8. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie dostawy w dni świąteczne najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem święta 

9. Dieta jest dostarczana na wskazany przez Klienta adres do rąk własnych lub według życzenia Klienta w inny, uzgodniony ze Sprzedawcą sposób.

10. Na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni, Borkowa, Kowal oraz Straszyna dostawa jest bezpłatna. W innych przypadkach cena ustalana jest indywidualnie.

VII. Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 i pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy

VIII. Reklamacje.

1. Reklamacja związana z Usługą powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu Diety.

2. Reklamację Klient ma możliwość zgłosić mailowo, telefonicznie lub u kierowcy dostarczającego Dietę.

3. Reklamacje zostaną poddane rozpatrywaniu wyłącznie, jeśli:

 • reklamacja będzie zawierać przedmiot reklamacji i jej uzasadnienie, a także imię i nazwisko Klienta, adres dostawy oraz adres poczty elektronicznej (w przypadku reklamacji zgłaszanych elektronicznie).

4. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 7 dni roboczych. 

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających ze stosowania postanowień Regulaminu jest sąd właściwy dla lokalizacji siedziby Sprzedawcy.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu nie tracą ważności.